1) Cíle, zásady, cílová skupina, poslání


Zásadním cílem NZDM Sanrepáček je umožnit sociálně znevýhodněným dětem a mládeži lépe se orientovat v sociálním prostředí se snahou zajistit jim podmínky pro dostatečný rozvoj jejich osobnostních předpokladů a řešení nepříznivých životních situací.
Poskytované služby jsou zdarma přístupny všem zájemcům, kteří patří do cílové skupiny.
Do cílové skupiny patří děti a mládež ve věku od 6 do 15 let, které se ocitají v nepříznivé situaci a mohou být ohroženi společensky nežádoucími jevy.
Hlavním posláním NZDM je pomoci dětem v nejrůznějších tíživých sociálních situacích
(problémy v rodinách, ústavních zařízeních, ve škole, ve městě etc.), poskytovat informace, podporu, pomoc a bezpečné zázemí pro smysluplné trávení volného času. Snahou je zlepšit kvalitu života mladých lidí, posílit jejich zodpovědnost a sebeakceptaci, předcházet nebo snižovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života.


2) Služba nabízí tyto základní činnosti


Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Mezi tyto činnosti patří pomoc při přípravě do školy, volnočasové aktivity jako jsou výtvarné činnosti, sportovní aktivity, vaření, deskové hry a další herní činnosti. Klub organizuje různé soutěže v tanci, zpěvu, ale i besedy na aktuální témata.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Jedná se o pořádání výletů, exkurzí, účasti na kulturních akcích či výtvarných soutěžích. V případě potřeb klienta může pracovník klubu dojednat kontakt s úřady a jinými institucemi.
Sociálně terapeutické činnosti
Pracovníci klubu poskytují klientům individuální rozhovor, poradenství, nácvik chování v zátěžových situacích. V případě potřeby lze spolupracovat i s jinými institucemi, např. Člověk v tísni, oddělení sociálně právní ochrany.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Vyřizování běžných záležitostí, jako je žádost o občanský průkaz či cestovní pas, podávání přihlášky do učebního oboru, či střední školy. Podávání žádosti o přestup do jiné školy, prodloužení termínu klasifikace, doprovázení na úřady. Pomoc při vyplňování tiskopisů, souvisejících s běžným každodenním životem. Pomoc při obnovení či upevnění kontaktů s rodinou.


3) Jednání se zájemcem o sociální službu


V rámci prvního kontaktu pracovník co nejsrozumitelněji a s ohledem na věk, zájemce seznámí s prostory klubu, s otevírací dobou, nabízenými činnostmi a s veřejným závazkem.
Při dalším kontaktu se pracovník ujistí, že zájemce zatím všemu z předchozího rozhovoru rozuměl a vysvětluje, že pokud by chtěl služby NZDM využívat, je nutné v blízké době uzavřít Dohodu o poskytování služeb. Také zájemce seznámí s pojmem „Individuální plánování“. V rámci dalšího kontaktu již zpravidla dochází k sepsání dohody o poskytování služeb. Podepsáním Dohody o poskytování služeb se zájemce stává uživatelem služby (klientem).

4) Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby


Dohoda o poskytování služeb se uzavírá mezi uživatelem služby a NZDM Sanrepáček, který provozuje Sanrepo, o.p.s. Jedná se o stanovení práv a povinností mezi smluvními stranami.
Dohoda obsahuje tyto náležitosti: označení smluvních stran, místo a čas poskytování služeb,
zásady poskytování sociálních služeb, nabídku služeb (nabídkový list),
práva, povinnosti, sankce, období, na které byla dohoda uzavřena a výpovědní lhůtu. NZDM Sanrepáček používá i dohody generované naším programem, ústní či písemné.
Dohodu o poskytování služeb je uzavírána na dobu jednoho roku. V případě přání klienta lze smlouvu uzavřít na dobu delší i kratší. Dohoda končí uplynutím doby platnosti dohody, výpovědí ze strany klienta, výpovědí ze strany poskytovatele.


5) Úhrada za poskytování sociální služby


Služby jsou poskytované bezplatně.


6) Stížnosti


S pravidly pro podávání stížností jsou pracovníci i uživatelé seznámeni. K nahlédnutí jsou na nástěnce před klubem a také přímo u schránky důvěry na chodbě před vstupem do klubu. Při jejich řešení se dbá na ochranu osobních údajů a lidských práv.
Stížnosti se mohou týkat kvality služby, zaměstnanců NZDM, způsobu poskytování služeb, ostatních uživatelů služeb. Postup jak stížnost podat je zpracován v Řádu pro podávání stížností.


7) Důvody ukončení poskytování sociální služby


Uplynutím doby platnosti dohody, výpovědí ze strany klienta, výpovědí ze strany poskytovatele (např. když klient již nespadá do cílové skupiny, klient se odstěhuje, vyřešením tíživé situace klienta, nebo pro opakované či velmi závažné porušování pravidel...).


8) Prostředí, ve kterém je služba poskytována, kapacita


Prostředí a podmínky v NZDM Sanrepáček odpovídají kapacitě a charakteru zaregistrované služby. Tato služba je realizována v budově Oranžerie, která je součástí zámku Nový Falkenburk, kde je umístěn Dětský domov Jablonné v Podještědí. Zde má NZDM pronajaty dvě místnosti, které jsou po materiální stránce vybaveny stoly, židlemi, pohovkami, kuchyňským koutkem, fotbálkem, počítači, knihovnou, stolem na stolní tenis... . Kapacita dětí je stanovena na 15. To znamená, že dva pracovníci mohou pracovat s maximálním počtem 15 dětí.

9) Územní působnost sociální služby


Jablonné v Podještědí a blízké okolí.


10) Další informace

 

www.sanrepo.cz, https://www.facebook.com/Nizkoprach, NZDM je členem ČAS.

 

Otevírací doba NZDM Sanrepáček:

Po 13.00 – 17.00
Út  13.00 – 17.00
St  13.00 – 17.00
Čt  13.00 – 17.00
Pá 13.00 – 17.00

Tato služba je financována Libereckým krajem.