Službu dle §62 zákona 108/2006 Sb. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na adrese, Zámecká 5, Jablonné v Podještědí využívá cílová skupina dětí a mládeže od 6 do 15 let. Zájemce o službu přichází do našeho zařízení sám bez předem dojednaného schůzky, na doporučení někoho jiného (kamaráda, školy, OSPOD…). Po příchodu se ho ujímá pracovník a seznamuje ho se službou.

 

NZDM Sanrepáček:

* Preventivně působí: Minimalizuje sociální rizika vyplývající ze způsobu života a rizikového chování. Klade si z cíl předcházet či omezovat dopady sociálně nežádoucích jevů jako je užívání alkoholu, návykových látek, nezodpovědný přístup k sexu, násilí, šikana, vandalismus.

* Podporuje: děti a mládež při zvládání nepříznivých životních situací, poskytuje jim psychickou a sociální podporu. Poskytuje pomoc v krizových situacích.

* Vytváří bezpečné zázemí: Zajišťuje bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času k scházení se s vrstevníky. Vede k aktivnímu trávení volného času.

* Posiluje osobnostní rozvoj: Podporuje sebepřijetí, sebeakceptaci, zodpovědnost, rozvíjí individuální schopnosti a dovednosti klientů. Podporuje samostatné rozhodování.

 

Poslání

NZDM Sanrepáček je tu pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let. Dětem a mládeži poskytujeme informace, podporu, pomoc a bezpečné zázemí pro smysluplné trávení volného času. Snahou je zlepšit kvalitu života mladých lidí, posílit jejich zodpovědnost a sebeakceptaci, předcházet nebo snižovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života.

 

Zásady poskytování služby

Nízkoprahovost

Služba je poskytována tak, aby byla přístupná všem zájemcům, kteří patří do cílové skupiny. Může být tedy poskytována anonymně, není potřeba vyplnění přihlášky, zájemce o službu může kdykoli během otvírací doby přijít a odejít. Služby jsou poskytovány zdarma.

Rovný přístup

Služby poskytujeme všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, víry, sexuální orientace, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.

Dobrovolnost

Pracovníci respektují rozhodnutí zájemce při výběru typu služby a aktivit nabízených nízkoprahovým zařízením. Zájemce není do žádné aktivity nucen. V případě řešení složité situace pracovníci respektují rozhodnutí klienta.

Odpovědnost

Vedeme klienty k zodpovědnosti za své chování a jednání.

 

Vymezení osob - Cílová skupina

Do cílové skupiny řadíme děti a mládež ve věku od 6 do 15 let žijící zejména v Jablonném v Podještědí a blízkém okolí, které jsou v nepříznivé situaci. Své problémy nezvládají řešit vlastními silami a mohou být ohroženi společensky nežádoucími jevy.

 

Cíl

Hlavním cílem našeho NZDM je umožnit dětem a mládeži lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí se snahou zajistit jim podmínky pro dostatečný rozvoj jejich osobnostních předpokladů a řešení nepříznivých životních situací.

 

Otevírací doba NZDM Sanrepáček:

Po 13.00 – 17.00
Út  13.00 – 17.00
St  13.00 – 17.00
Čt  13.00 – 17.00
Pá 13.00 – 17.00

Tato služba je financována Libereckým krajem.